My family is the most important thing in my life. I’m incredibly grateful to have so many wonderful people in my closest circle. The great thing about these people is that I can always rely on them. Whether I want to share my concerns with them or simply have a good time, I can be certain that they will always be there for me.

Lub koos haum tsa tawm rau hnub 5/25/2014 nyob rau Madison, WI.

Executive Committees:

Chue Feing Thao
President
Tswjkoob Xeemthao
Vice-President
Mai Nou Thao
Secretary
Xeng Doua Thao
Treasure

Board Members:

Nao Fue Thao Chong Wa Thao
Tong Lu Thao Fue Chou Thao
Nyab Ger Thao  

Advisors:

Wa Pao Thao Chue Blong Thao
Cher Tong Thao Nhia Sher Thao
Nao Hue Thao Chai Vang Thao
Neng Ze Thao  

 

Keeb Fim

Hais txog phau ntawv keeb kwm ntawm peb cuab kwv tij no peb cov tshawb fawb keeb kwm tau tsim taum zaum ib yog xyoo 1985 nyob America, tus sau yog Tooj Lug Kub & tus luam ua phau yog Txooj Choj.  Zaum ob yog xyoo 1989 nyob rau yeej thaj nam Vib Nai, thaib teb.  Zaum no yog zaum 3 lawm, tus sau yog Txhim Txooj Vam & Tooj Lug Kub.

Phau ntawv no yuav piav txog keeb kwm caj ces ncau los ntawm Yawg Txoov Laum, Nyiaj Vws, Nom Puab Yib, Nyiaj Bliab, Txawj Bloov, Zoov Pov & Ntxoov Hwm, txij li khiav suav teb los txog rau xyoo 2012.

Li ntawd, nej leej twg yog cov noob los sis xeeb leej xeeb ntxwv los ntawm cov yawg uas muaj npe hais los no, ho los nyeem saib phau ntawv no koj yuav paub txog koj caj ces, niam txiv, pog yawg, yog leej twg? koj thiaj tsis ua neeg tu caj tus ces, neeg tsis muaj kwv tij.

Ua ke no tseem muaj keeb kwm hmoob lub xeem, hmoob nyob suav teb, los tsuas teb, thiab khiav mus txawv teb chaws, nrog rau kev saib koob hmoob, kev ua neej raws li nyias txoj hmoo, koj mam saib mus koj thiaj paub.

Phau ntawv no muaj txiaj ntsim qab hau ntau heev uas yog khaws cia ua puav Pheej rau tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv lawm yav tom ntej, peb thiaj tsis poob noob tsis plam kwv tij luag pej cuab xeem thiaj saib taus yus.

Yog nej leeg twg muaj lus nug los sis xav tau phau ntawv no hais mus rau Txhim Txooj Vam & Tooj Lug Kub nyob WI. wb yuav zoo siab txias tos txhua lub sij hawm qhov twg tsis yog, tsis zoo, tsis tiav, thob nej pab kho rau thiab hais mus qhia wb puab.

Ua tsaug,

Kev saib raws phaj:

  • Cov npe color RED yog ib phaj.
  • Cov npe color GREEN yog ib phaj.
  • Cov npe color PINK yog ib phaj.
  • Cov npe color ORANGE yog ib phaj.
  • Cov npe color BLACK yog ib phaj.
  • Cov npe color BLUE yog ib phaj. 
  • Cov npe color YELLOW yog ib phaj.
  • Cov npe color TURQUOISE yog ib phaj
TSWV BLOOG TSEV NEEG

TSWV BLOOG Muaj:

Txoov Laum            Nyiaj Vws Nom Puab Yib    Neej  Ntsaim Laim
Tshuas Pov
Txiaj Tsab
Txiaj Tshaj
Tooj Xeeb
Tshuas Leej
Npuag Kaim
Nkaj Xauv
Ntxoov Tswb
Tooj Txim
Xaiv Khwb
Nyiaj Hawj
Xov Txais
Txiaj Looj
 
No Kids  No kids

** Neej Ntsaim yog Tswv Bloog tus tub sau los (tsis paub tias niam/txiv hu li cas thiab).

** Nom Puab Yib yog Tswv Bloog tus tub saws los (3 paub tias yog menyuam puab yib).

 ** Cov muaj npe hauv qab no yog NOM PUAB YIB cov kwv tij tshiab ua sib ntsib tom qab swb tsov rog nyob suav teb mam los sib ntsib rau nyab laj/nplog teb.  Thiaj tau sib zeem ua kwv ua tij thiab coj dab coj qhua sib xwm los txog niaj hnub niam no.

 ** Peb tsis paub zoo tias lawv txiv/niam yug yog hu li cas thiab yog leej twg tiag.

Nyiaj Nplhiab    Txawj Nploov     Zoov Pov Ntxoov Hwm 
Nom Phiab
Tshuas Teeb
Txiaj Xab
Xaiv Teev
Nyiaj Kawv
Txoov
VwjNom
VajTxooj
Kuam
Nom Tub