About Us

General Vaj Pov:  los lus ib txwm hais qhia rau tib neeg hmoob tias kom peb ib leeg hlub ib leeg, kom tus muaj hlub tus pluag, tus ntse hlub tus ruam, tus pom kev tuav tus tsis pom sab npab es ib leeg coj ib leeg thiaj li yuav vam meej li luag lwm haiv neeg.